Date : 2022.05

Client : World EXPO 2030 BUSAN, KOREA
부산세계박람회 유치 기원 프로젝트 


2030 부산세계박람회 유치를 기원하는 굿즈로 맞춤 커피연필 제작 

협업기관 : 리좀 (http://www.rhizoming.com/)


                                              커피연필 외 리좀에서 제작한 부산 스토리북 및 굿즈